Villkor för domänabonnemang. Avtal ingås med Microtec i Laholm AB som äger Netland.se
§ 1, Allmänt
§ 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent och Microtec i Laholm AB, med avseende på webbabonnemang och därtill hörande tilläggstjänster.
§ 1.2 Abonnent kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig.
§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av abonnenten till ytterligare part.
§ 1.4 Microtec i Laholm AB förbehåller sig rätten att neka personer till sina tjänster.

§ 2, Webbabonnemang
§ 2.1 För klargörande av vilka tjänster som ingår i webbabonnemanget hos Microtec i Laholm AB hänvisas abonnenten till separat orderbekräftelse/faktura.
§ 2.2 Fri support på abonnemang under abonnemangstiden. Gratis support sker via e-mail och information på våra hemsidor.

§ 3, Avtalstid
§ 3.1 Avtalet löper årsvis.
§ 3.2 Avtalet förnyas automatiskt om det inte sagts upp 30 dagar före avtalsperiodens utgång.
§ 3.3 Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i abonnemangsvillkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka Microtec i Laholm AB ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas det hela resterande beloppet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad.
§ 3.4 Microtec i Laholm AB äger rätten att säga upp avtalet om abonnenten har brutit mot någon av punkterna i avtalet.

§ 4, Avgifter för abonnemang
§ 4.1 Avgifter för webbabonnemang utgår i form av förskottsbetalning.
§ 4.2 Abonnent som underlåter att betala kommer att stängas ute från sitt abonnemang, dock ej innan att betalningspåminnelse eller varning har skickats antingen via e-mail eller vanligt brev.
§ 4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
§ 4.4 Abonnenten skall snarast meddela Microtec i Laholm AB om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 8 dagar efter fakturadatum) förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Microtec i Laholm AB medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.
§ 4.5 Samtalskostnader från abonnentens teleoperatör för uppkoppling till Microtec i Laholm AB tillkommer och ligger utom Microtec i Laholm ABs kontroll.
§ 4.6 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall synas minst en månad i förväg på Microtec i Laholm ABs websidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.
§ 4.7 Vid avgiftshöjning har abonnenten rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan för avgiftshöjningens ikraftträdande.
§ 4.8 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

§ 5, Överlåtelse av abonnemang
§ 5.1 Microtec i Laholm AB förbehåller sig rätten att utan abonnentens medgivande överlåta abonnemanget.
§ 5.2 Abonnenten får överlåta avtalet efter Microtec i Laholm ABs medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 6, Microtec i Laholm ABs ansvar
§ 6.1 Microtec i Laholm AB utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Microtec i Laholm AB servrar. Microtec i Laholm AB är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Microtec i Laholm AB är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Microtec i Laholm ABs datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Microtec i Laholm AB ansvarar ej för eventuellt kränkande information som finns på Microtec i Laholm ABs servrar.
§ 6.2 Microtec i Laholm AB raderar aldrig abonnentens information. Vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.
§ 6.3 Microtec i Laholm AB hanterar all kundinformation så som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Dock kan Microtec i Laholm AB via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

§ 7, Abonnentens ansvar
§ 7.1 Abonnenten förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning. Detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Abonnenten skall även följa andra regler som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna i IP-nätet.
§ 7.2 Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till IP- nätet i dess helhet.
§ 7.3 Abonnenten ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens med e-mail etc.
§ 7.4 Abonnenten ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina fil-areor.
§ 7.5 Abonnenten får inte sälja plats till egna abonnenter inom ramen för sitt hårddiskutymme utan tillstånd från Microtec i Laholm AB. Detta gäller både abonnenter med egen domän och abonnenter under Microtec i Laholm ABs domän.

§ 8, WWW-policy
§ 8.1 Microtec i Laholm AB vill inte, vare sig själva eller, att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. Microtec i Laholm AB förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.
§ 8.2 Microtec i Laholm AB har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan abonnenten avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.
§ 8.3 Som oseriös användning räknas bland annat olagliga filer, olaglig pornografi och warez.
§ 8.4 webbabonnemang innebär att abonnenten har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via WWW eller FTP-teknik. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via FTP.
§ 8.5 Abonnenten kan delegera drift av web-utformning, uppdatering etc - till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte web-ägarens ansvar.
§ 8.6 Microtec i Laholm AB har tillåtelse att stänga av användare som genom till exempel extremt hög dataöverföring äventyrar servrar.

§ 9, Force majeure
§ 9.1 Microtec i Laholm AB skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Microtec i Laholm AB skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Microtec i Laholm AB inte heller kunnat undvika eller övervinna.

§ 10, Tvist
§ 10.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.